Endeleg avgjerd i vegsaka

null

Gulating lagmannsrett har no avsagt endeleg dom i vegsaka i Sjøvangevågen. Eigarane av gnr 203 bnr 3 og bnr 7 har rett til køyreveg over bnr 1. Traséen skal i hovudsak følgja eksisterande veg, med ei mindre justering over bnr 1 på vestsida av elva.  

Med dommen frå Lagmannsretten er det sett sluttstrek for ein årelang strid om vegrett, traséval og krysningspunkt over elva i Sjøvangevågen. 

Heil dommen kan lesast på denne lenka.